Em chỉ là chiếc lá. Anh là bầu trời xanh. Cái gì em cũng có. Chỉ thiếu có mỗi anh.

Chiếc lá nhỏ

Mỗi người bạn tiếp xúc đều biết ít nhất một thứ mà bạn không biết. Đừng để họ ra đi mà chưa học được điều gì. — Trích Đời ngắn

Lắng nghe kỹ | Robin Sharma