Kiến thức

Kiến thức góp nhặt từ mạng xã hội và internet

Mỗi người bạn tiếp xúc đều biết ít nhất một thứ mà bạn không biết. Đừng để họ ra đi mà chưa học được điều gì. — Trích Đời ngắn

Lắng nghe kỹ | Robin Sharma

Ảnh The-Forget-Me-Not-Diary.tumblr.com

Lạy, không phải cong lưng nằm sấp, mà là buông xả ngạo mạn.  Niệm, không phải tính toán số lần, mà là thanh tịnh thân tâm.  Xá, không chỉ chấp

Đọc thêm