Ảnh The-Forget-Me-Not-Diary.tumblr.com

Lạy, không phải cong lưng nằm sấp, mà là buông xả ngạo mạn. 

Niệm, không phải tính toán số lần, mà là thanh tịnh thân tâm. 

Xá, không chỉ chấp tay vái chào, mà là cung kính đối phương. 

Định, không phải ngồi yên bất động, mà là đối cảnh vô tâm. 

Hỷ, không chỉ nét mặt vui tươi, mà là thân tâm thư thái. 

Tu, không chỉ buông bỏ dục vọng, mà là tâm không ích kỷ. 

Thí, không phải từ bỏ tất cả, mà là chia sẻ từ bi. 

Học Phật, không phải tích lũy tri thức, mà là thực hành vô ngã. 

 

— Sưu tầm.