bản lãnh

Ảnh Nils | nh-art.tumblr.com.

Luôn luôn vui vẻ không phải là một loại tính cách. Đó là một loại năng lực. Mạnh mẽ không phải tính cách bẩm sinh. Nó là do luyện tập.

Luôn luôn vui vẻ