Nếu chúng ta bỏ lỡ Cơ hội pha lê, chúng ta sẽ vĩnh viễn mất, vì nó không bao giờ quay trở lại trong cuộc đời của bạn và cuộc đời của con cái bạn

Đọc thêm