Thạch Sanh giết được chằn tinh. Nhưng Sanh chỉ giết khi bị dồn đến đường cùng. Tức là, anh không giết nó thì nó giết anh. Hỡi ôi, nếu anh

Đọc thêm