Trả lời: Dựa theo Mặt Trời Hiện nay, hệ thống chữ số được sử dụng rộng rãi nhất là hệ thập phân (cơ số 10), một hệ thống mà theo

Đọc thêm