GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG 1️⃣THE LEAN STARTUP (Khởi nghiệp tinh gọn – Eric Ries) Chủ đề: Phát triển sản phẩm – Phải đọc Cốt lõi của “Khởi nghiệp

Đọc thêm