Trong bài Minh Mạng, bậc minh quân lỡ làng ở kỳ trước, chúng ta đã nói đến sự trì trệ của tư tưởng Nho gia trong vấn đề coi trọng

Đọc thêm