Chớ cùng Ngụy quân tử tranh lấy Danh. Chớ cùng Chân tiểu nhân giành lấy Lợi. Chớ cùng kẻ Thất phu tranh lấy Dũng. Chớ cùng kẻ Cố chấp giành

Đọc thêm