Cuộc đời cũng như những con đường, sau một chặng lại gặp một ngã ba. Rẽ phải hay rẽ trái, sẽ dẫn đến những cuộc đời khác nhau. Không ai

Đọc thêm