Thí nghiệm cho chuột sống ở “thiên đường” kết quả là sự tuyệt diệt. còn con người thì sao? Đủ lương thực, đủ nước uống, và không có kẻ thù

Đọc thêm