1 Tôi không giỏi nghĩa mấy từ cổ này lắm. Nhưng chắc là tống khứ cái cũ để đón cái mới. Cuối năm, “cà kê dê ngỗng” về “tống cựu nghinh

Đọc thêm