Phía sau mỗi vết sẹo lành đều có một câu chuyện đớn đau của nó; và phía sau sự tĩnh lặng bền vững của một người cũng có một câu chuyện bão giông của nó, nhưng đã lặng rồi.

Đọc thêm