Monty Roberts là chủ một trang trại ngựa ở San Ysidro. Ông đã cho chúng tôi mượn trang trại này cho một sự kiện gây quỹ ủng hộ các bạn

Đọc thêm