Quẳng sách vở xuống.  Ra đồng mà nghịch đất đi con.  Đâu phải chỉ chữ nghĩa mới làm con người ta tử tế.  Cấu rạ vò rơm nghe đồng làng

Đọc thêm