buông bỏ

“Có đôi khi, thứ bạn buông, không phải đột nhiên muốn buông bỏ, mà là thấy hạn định đã đến rồi, đã đủ rồi, trọn vẹn rồi và cũng biết

Đọc thêm
Ảnh : The Forget-Me-Not-Dairy.tumblr.com.

Sau tuổi 40, tôi đã hiểu được rằng, cuộc sống sẽ chẳng vì ai, sẽ chẳng vì những lời oán trách mà đi theo một quỹ đạo khác. Cuộc đời

Đọc thêm
Ảnh: Icardamome.tumblr.com.

Càng sống, từng chút một, chúng ta sẽ buông đi những gì không cần thiết và chỉ giữ lại những điều cốt yếu. Càng trưởng thành bạn cũng sẽ nhận

Đọc thêm