“Có đôi khi, thứ bạn buông, không phải đột nhiên muốn buông bỏ, mà là thấy hạn định đã đến rồi, đã đủ rồi, trọn vẹn rồi và cũng biết rõ trang này đã hết cần phải lật qua.”

{ Dịch: Rainie Nguyen@ Ai rồi cũng phải đi}
des by tieuchinhthai@ Kites Quotes