Có những người như xe bus: họ đến chậm bạn phải chờ, bạn đến chậm họ đi luôn

Đọc thêm