“Có một số sự việc biết rõ là không thể thay đổi được nhưng cũng vẫn phải làm, bởi vì nó sẽ mãi là ký ức không thể nào quên

Đọc thêm