Năm tháng như mộng, phân không rõ chân thật cùng hư giả, chính như ngươi trong mộng có người khác, mà người khác trong thế giới, có lẽ cũng có

Đọc thêm