Đọc sách “Dân tộc tính và Chủ nghĩa dân tộc: Lý thuyết và so sánh” của Paul R. Brass, và “Chủ nghĩa dân tộc và nhà nước” của John Breuilly.

Đọc thêm