Wabi-Sabi là một nguyên tắc thẩm mĩ của người Nhật. Nó muốn thể hiện rằng thế giới quan này chấp nhận sự ngắn ngủi hay sự khiếm khuyết, ôm ấp

Đọc thêm