Em chỉ là chiếc lá. Anh là bầu trời xanh. Cái gì em cũng có. Chỉ thiếu có mỗi anh.

Đọc thêm