Em chỉ là chiếc lá. Anh là bầu trời xanh. Cái gì em cũng có. Chỉ thiếu có mỗi anh.

Em chỉ là chiếc lá.

Anh là bầu trời xanh.

Cái gì em cũng có.

Chỉ thiếu có mỗi anh.

— Thơ sưu tầm. Ảnh Billsmith2325.