— Tác phẩm Ký ức của Nguyễn Dzũng Ảrt. Định nghĩa một bức ảnh nude thế nào là đẹp không dễ. Tôi thì cứ “vừa mắt ta ra mắt người”.

Đọc thêm