Phật pháp

Ảnh The-Forget-Me-Not-Diary.tumblr.com

Lạy, không phải cong lưng nằm sấp, mà là buông xả ngạo mạn.  Niệm, không phải tính toán số lần, mà là thanh tịnh thân tâm.  Xá, không chỉ chấp

Đọc thêm