Khái niệm này mô tả sự đồng cảm với mọi thứ và sự kết thúc không thể tránh khỏi của tất cả vạn vật. Sự nhận thức sắc sảo về

Đọc thêm