Mỗi người bạn tiếp xúc đều biết ít nhất một thứ mà bạn không biết. Đừng để họ ra đi mà chưa học được điều gì.

— Trích Đời ngắn đừng ngủ dài | Robin Sharma.