Ảnh Nils | nh-art.tumblr.com.

Luôn luôn vui vẻ không phải là một loại tính cách. Đó là một loại năng lực.

Mạnh mẽ không phải tính cách bẩm sinh. Nó là do luyện tập.

— Sưu tầm.