Những đôi mắt xanh của dãy Alpine. Những cánh hoa Forget-me-not (Myosotis sp.) ma thuật mọc ra từ những vìa đá granit của dãy núi Beartooth Mountains, Wyoming.

— Ảnh riverwindphotography.tumblr.com July 2017