Ảnh: Nils | nh-art.tumblr.com.

Làm sao người biết được
Ta cần người thế nào
Thương như là lá cỏ
Yêu như là vết dao…

— Thơ sưu tầm.