Ảnh: icardamome.tumblr.com.

Khi trái tim mệt mỏi, hãy đổi một góc độ khác để nhìn thế giới; khi ức chế, hãy đổi sang khung cảnh khác và hít thở thật sâu; lúc nghi ngại, hãy đổi góc độ khác để suy ngẫm; khi do dự, hãy đổi hướng suy nghĩ để lựa chọn.

Đổi một góc khác thì thế giới sẽ có một dáng vẻ khác. Đừng quá bảo thủ giữ lấy suy nghĩ cũ…

— Photo Gallery | DennisQ dịch.