Ản:h Anthony Samaniego.

Chúng mình là tàu bé trong hải cảng

Ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời