Ảnh: icardamome.tumblr.com.

Ta vốn dĩ chẳng phải điều người tha thiết nhất

Nên khi lạc mất nhau rồi người cũng chẳng mấy xót xa

Với người- ta rồi cũng sẽ chỉ là một giấc mơ qua…

— Thơ nguồn dongsonglodang.