Ảnh sưu tầm.

Thật ra, năm tháng không làm cho chúng ta trưởng thành. Thứ làm chúng ta trưởng thành chính là những sai lầm.

— Sưu tầm