Ảnh: Nils | nh-art.tumblr.com.

Chúng ta chết trong nhau cũng như thế. Đầu tiên là quên một số điện thoại. Sau đó là ký ức về một mùi hương. Rồi đến con người gắn liền với số điện thoại và mùi hương ấy. Sau đó là tất cả.

— “Bốn mùa, trời và đất” – Márai Sándor.