“Bạn biết vì sao com-pa có thể vẽ vòng tròn không? Bởi vì chân của nó xê dịch, nhưng tâm bất biến. Còn bạn, vì sao bạn không thể vẹn tròn mộng tưởng? Bởi vì bạn, tâm bất định, chân bất động…”

— Sưu tầm