Ảnh: icardamome.tumblr.com.

Em là cô gái nhỏ
Sinh ra giữa mùa đông
Nên giả vờ mạnh mẽ
Buồn thương giấu vào lòng

— Thơ sưu tầm.