Ảnh: Nils | nh-art.tumblr.com.

Nếu mai quên tất cả
Ta sẽ chừa người ra
Như bão đêm chừa lại
Thật mong manh cánh hoa…